ملل متحد خواستار ۷۳۰ میلیون دالر کمک برای مردم افغانستان شده است

by Wadsam | January 28, 2020 7:47 AM

ملل متحد برای کمک های بشر دوستانه در سال ۲۰۲۰ برای افغانستان خواهان ۷۳۰ میلیون دالر کمک از کشور ها کمک کننده شده است.

 توبی لنزر، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به رویترز گفته است که جنگ، خشکسالی و فقر‌ روز ‌افزون در افغانستان، نیازمندی های این کشور را به کمک های بشری بیشتر ساخته است.

وی‌ علاوه نمود که در ختم سال جاری کمک‌ های توسعه‌ی افغانستان تمام میشود و این کشور به کمک های بیشتر نیاز خواهد داشت.

ملل متحد روز دو شنبه ۷ جدی (۲۷ جنوری) گفت که برای رفع نیازمندی های خوراکی و سرپناه در سال جاری در افغانستان ۹،۴ میلیون دالر کمک نیاز است.

سازمان ملل متحد از کشور های کمک کننده در جهان خواستار بیش از ۶ صد میلیون دالر با ماموریت این اداره در افغانستان شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/un-khastaar-730-million-dollar-baraye-afghanistan-shuda-ast-6262/