توقف کارهای تصدی بست هلمند بدلیل نبود بودیجه

by Wadsam | February 17, 2020 9:36 AM

از پنج سال بدینسو تصدی بست هلمند به علت نبود بودیجه کافی متوقف شده است. با وجود وعده های مکرر حکومت در این رابطه، این تصدی هنوز هم فعال نشده است.

 به دلیل توقف کار های تصدی بست هلمند، پنبه دانه‌ای که در این ولایت برداشت می‌شوند برای پروسس در کشور پاکستان انتقال داده می‌شوند.

 پنج سال پیش پنبه دانه هلمند برای پروسس به تصدی بست هلمند فرستاده میشدند. این تصدی با پروسس پنبه دانه ها، روغن، پنبه و صابون تولید می‌کرد. اما در حال حاضر پنبه دانه های هلمند از طریق کندهار به پاکستان فرستاده می‌شوند تا در این کشور پروسس شوند.

  این در حالیست که دو سال قبل، رییس جمهور غنی وعده داده بود که  تصدی بست هلمند دوباره فعال میشود و سه صد میلیون افغانی برای فعال شدن این تصد اختصاص داده شد. اما تا حال این حکم عملی نگردیده.

 تصدی بست هلمند در‌حدود ۵۰ سال قبل تاسیس شد و در حال حاضر ۱۶۶ کارمند در تصدی بست هلمند مصروف کار هستند. به گفته کارمندان این تصدی، تمامی وسایل این کارخانه فعال استند اما به دلیل نبود بودیجه کافی، نمیتواند از این وسایل  استفاده نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/tawaquf-kaar-hai-tasadi-bast-helmand-ba-dalil-nabod-bodija-3433/