سنگ تهداب سه سردخانه بزرگ در کشور گذاشته شد

by Muheb Ibrahimkhail | April 20, 2020 8:12 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از آغاز کار ساخت سه سردخانه بزرگ در ولایت های لوگر، فاریاب و پکتیا خبر میدهد.

وزارت زراعت و آبیاری در خبرنامه گفته است که سنگ تهداب این سه سردخانه در لوگر، فاریاب و پکتیا توسط والیان این ولایات گذاشته شد.

هزینه ساخت هر یک از این سرد خانه ها ۱۸۰ میلیون افغانی میباشد. این سرد خانه ها توسط وزرات زراعت طرح و دیزاین شده که کار ساخت آن توسط شرکت انکشاف ملی عملی خواهد شد.

به گفته وزارت زراعت، هر یک از این سرد خانه ها ظرفیت نگهداری ۱۵۰۰ تن میوه خواهند داشت که هر کدام به شکل کمپلکس سردخانه‌ای، ساخته می‌شوند.

گفتنی است که کار ساخت این سردخانه ها تا دو سال آینده تکمیل و مورد بهره‌برداری سپرده خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/tahdaab-3-sardkhaana-dar-keshwar-guzashta-shud-8272/