English | دری

Tag "AFG DIRECTORY"

Back to homepage

راه‌اندازی نخستین کتاب رهنمای آنلاین در افغانستان

یک شرکت طراحی صفحه‌های انترنیتی(ویب‌دیزایننگ) نخستین کتاب رهنمای آنلاین را با داشتن منابع معتبر معلومات، به هدف ایجاد سهولت در تامین ارتباط میان نهادها، کمپنی‌ها و افراد به راه انداخت. کتاب رهنمای ای‌اف‌جی(AFG DIRECTORY) به کمک شرکت طراحی صفحه‌های انترنیتی

ادامه مطلب