بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

USAID مبلغ 40 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺍﻟﺮ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ

ﺍﺩﺍﺭۀ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪۀ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ (USAID)  یک کمک جدید 40  میلیون دالری پنج ساله را...