English | دری

Tag "گلفود"

Back to homepage

تجار افغان به ارزش بیش از ۸ میلیون دالر معاملات تجارتی را در گلفود امضاء نمودند

کمپنی های افغانی در جریان ۵ روز نمایشگاه گلفود در دوبی قرارداد های را با ارزش بیش از ۸ میلیون دالر -امریکایی با مشتریان بین المللی بخاطر محصولات با کیفیت افغانستان امضاء نمودند. نمایشگاه گلفود از تاریخ23 الی27 ماه فبروری

ادامه مطلب