English | دری

Tag "کاهش عواید مستوفیت ،ولایت بدخشان ،وزارت مالیه، ریاست اقتصاد ،پروژه های عام المنفعه"

Back to homepage

کاهش عواید مستوفیت ولایت بدخشان

عبدالملک محب زاده مستوفی ولایت بدخشان می گوید، وزارت مالیه عواید سال 1394 را سیزده ملیون و هشتصد هزار افغانی پیش بینی کرده بود که میزان سرمایه گذاری در بدخشان درسال 1393 دوصد وچهارده ملیون افغانی بوده و درسال 1394

ادامه مطلب