English | دری

Tag "پیشرفت زنان در افغانستان"

Back to homepage

کار گاه آموزشی دو روزه برای روسا و مدیران پلان ریاست ها ی امور زنان ولایات

وزارت امور زنان با همکاری دفتر پروژه تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امورزنان (MORE) کارگاه آموزشی دو روزه ی را  پیرامون شامل سازی جندر در روند انکشاف پالیسی برای روسا ومدیران پلان ریاست های امور زنان ولایات به روز

ادامه مطلب