English | دری

Tag "پروگرام غذائی جهان در افغانستان"

Back to homepage

کمک 19 میلیون دالری امریکا به پروگرام غذائی جهان (WFP) در افغانستان

ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده (USAID) 19  میلیون دالر امریکایی را به پروگرام غذائی جهان (WFP) در افغانستان کمک نموده است، که این ظرفیت مساعدت های مواد غذایی و ترانسپورت هوایی پروگرام غذائی جهان را تقویت خواهد بخشید. ازاین

ادامه مطلب

روسیه با پروگرام غذائی جهان 31 لاری کمک نمود تا برای افغانهای نیازمند مواد غذائی انتقال نماید

پروگرام غذائی جهان در افغانستان امروز کمک 31 لاری باربری را از حکومت فدرالی روسیه بدست آورد، تا جاگزین موتر های کهنه گردیده وظرفیت پروگرام غذائی جهان را درعرصۀ انتقال مواد غذائی برای مردم نیازمند درمناطق دوردست تقویت نماید. این

ادامه مطلب