English | دری

Tag "پروژه تاپ"

Back to homepage

سهم افغانستان در پروژه تاپی بیست وپنج فیصد است

وزیر معادن افغانستان پس از باز گشت از سفر ترکمنستان  در مورد جزئیات هفدهمین جلسه پروژه تاپی معلومات ارایه نمود. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در هفدهمین جلسه هیئت رهبری پروژه پایپلاین گاز (تاپی)  در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان

ادامه مطلب