English | دری

Tag "پرورشگا"

Back to homepage

۳۵ تن از شاگردان پرورشگاه علاوالدین از پروگرام یک ساله کمپیوتر و ترمیم مبایل فارغ گردید

این پروگرام یک ساله اموزش های فني و حرفوی به کمک مالی سفارت امریکا و به همکاری تخنیکی انیستیتوت کابل انجینیرینگ به شاگردان پرورشگاه علاوالدین به راه انداخته شده بود، که از جمله ۴۰ تن ۳۵ تن انها امروز این

ادامه مطلب