English | دری

Tag "ولایت های کاپیسا و غور"

Back to homepage

مساعدت نقدی برای خانواده های بیجاشده در ولایت های کاپیسا و غور

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های کاپیسا و غور به همکاری موسسه “چا” و سازمان غذایی جهان برای 29 خانواده، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود . خنواده های یاد شده از بخش های نا امن

ادامه مطلب