English | دری

Breaking News

Tag "وطن من از ديد من"

Back to homepage

برگزاری نمايشگاه ملى عکاسى در شهر کابل

نخستين نمايشگاه ملى عکاسى به ابتکار وزارت اقتصاد وهمکارى اداره انکشافي ملل متحد زير نام «وطن من از ديد من» در شهرکابل پايان يافت. در اين نمايشگاه که در 15 اسد درباغ بابر شهرکابل به را ه انداخته شده بود،

ادامه مطلب