English | دری

Tag "وضعیت زنان در افغانستان"

Back to homepage

وزیر امور زنان پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت

دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان طی کنفرانس خبری پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت این کنفرانس که در مرکز اطلاعات  ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود ضمن بیان پلان صد روزه خود افزود

ادامه مطلب

کار گاه آموزشی دو روزه برای روسا و مدیران پلان ریاست ها ی امور زنان ولایات

وزارت امور زنان با همکاری دفتر پروژه تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امورزنان (MORE) کارگاه آموزشی دو روزه ی را  پیرامون شامل سازی جندر در روند انکشاف پالیسی برای روسا ومدیران پلان ریاست های امور زنان ولایات به روز

ادامه مطلب