English | دری

Tag "وزارت امور زنان"

Back to homepage

امضای تفاهمنامه همکاری محو بی سوادی

تفاهنمامه همکاری پیرامون محو بی سوادی میان وزارت های معارف و وزارت ارشاد، حج و اوقات با حضور وزرای هر دو وزارت به امضا رسید. دکتر اسدالله حنیف بلخی حین امضای این تفاهمنامه گفت: “چنانچه مبرهن است بی سوادی یکی

ادامه مطلب

برگزاری دومین نشست مشورتی برنامهٔ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان

دومین نشست مشورتی برنامهٔ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان با حضور استادان پوهنتون کابل، نمایندگان وزارت خانه‌های امور زنان و انکشاف دهات، شماری از نمایندگان شبکهٔ زنان افغان و نمایندگان نهادهایی که در راستای امور زنان فعالیت می نمایند، در

ادامه مطلب

برگزاری ورکشاپ برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان

ورکشاپ برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان با حمایت وزارت کار و امور اجتماعی، به هدف تحلیل شرایط فعلی زنان افغانستان، دستآورد ها، خلا ها و مسیر فعالیت های

ادامه مطلب

امضاء تفاهمنامه فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد

تفاهمنامۀ همکاری های مالی و تخنیکی فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز تو سط انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه و خانم Pamela F. Husain معاون ادارۀ زنان سازمان

ادامه مطلب

جلسه دونرهای همکار ان بین المللی وزارت امورزنان دایر شد

 جلسه دونرهای همکاران بین المللی وزارت امورزنان  تحت ریاست الحاج محترم دلبر نظری؛ وزیرامور زنان جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 12 جوزا سال روان درتالار سینما زینب بااشتراک روسأ، مشاورین ونماینده های موسسات همکار بین لمللی دایرگردید.  وزیرامورزنان ازخدمات موسسات

ادامه مطلب

وزیر امور زنان پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت

دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان طی کنفرانس خبری پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت این کنفرانس که در مرکز اطلاعات  ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود ضمن بیان پلان صد روزه خود افزود

ادامه مطلب

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان از سوی وزارت امور زنان به همکاری مالی و تخنیکی دفتر(jssp) با حضور  دلبر نظری وزیر امور زنان، معین های وزارت امور زنان، سلیمان کاکر

ادامه مطلب

کنفرانس علمی بررسی حقوق اجتماعی اقتصادی زنان

کنفرانس سه روزۀ علمی بررسی حقوق اجتماعی- اقتصادی زنان، با حضور پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و سرپرست وزارت امور زنان، داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، اعضای جامعۀ مدنی، مشاور امور زنان معاونیت اول

ادامه مطلب

دومین کاروان کمک های وزارت امور زنان به ولایت پنچشیر رسید

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، سر پرست وزارت امور زنان به تاریخ 3 حمل در رأس یک هیات به ولایت پنجشیر سفر نمودند. هدف اساسی این سفر را توزیع دومین دور کمک ها به آسیب دیده‌گان برفکوچ های اخیر در ولایت

ادامه مطلب

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات در روز چهارم با حضور سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی وسرپرست وزارت امور زنان، مسعوده عمری مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری،  زرغونه رسا از دفتر بانو

ادامه مطلب