English | دری

Tag "همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان ، سروی ساحات آبدات تاریخی، روزارت اطلاعات وفرهنگ، نقشه باستانشناسی"

Back to homepage

همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان در سروی ساحات آبدات تاریخی

عبدالباری جهانی وزیراطلاعات وفرهنگ دردیدار با اجمل میوندی رییس بنیاد فرهنگی آغاخان در مورد هماهنگی موسسات خصوصی با این وزارت دررابطه به کارپروژه های آبدات تاریخی، صحبت نموده و رییس بنیاد فرهنگی آغاخان گفت که آن بنیاد در سروی ساحات

ادامه مطلب