English | دری

Tag "نگهداری از جنگلات"

Back to homepage

منظوری ۱۳ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ۱۳ قرارداد به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد افغانی منظور گردید. این پروژه ها شامل بخش دوم پروژه دهلیز ترانزیتی شمال به جنوب، اعمار ۸،۸ کیلومتر جاده

ادامه مطلب