English | دری

Tag "منابع معدنی افغانستان"

Back to homepage

وزارت معادن و پترولیم 17 قرار داد منعقدۀ خویش با شرکت ها را به نشر رساند

وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ادامه نشر  قرار دادهای امضا شده ، اینک هفده قرارداد  دیگر خویش را به دست نشر می سپارد. هدف از نشر این قراردادها، دسترسی مردم افغانستان به محتوا و موضوعات مندرج در این قراردادها

ادامه مطلب

ورکشاپ آموزشی نقش زن در انکشاف معادن

ورکشاپ آموزشی نقش زن در انکشاف معادن  روز یکشنبه مورخ 10/3/1394با اشتراک محترم محمد شفیق زمانی سرپرست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم، خدیجه کاظمی آمره جندر، بازمحمد آموزگار مسئول آموزش کمیسیون مستقل حقوق بشر وکارمندان وزارت معادن وپترولیم از طرف

ادامه مطلب