English | دری

Tag "ملاقات ،وزیر، امور،شهر،سازی، با ،سفیر، جاپان"

Back to homepage

ملاقات وزیر امورشهرسازی با سفیر جاپان

سید سعادت منصور نادری وزیر امورشهرسازی با سفیر جاپان در دفتر کارش ملاقات به روز سه سه شنبه، 1394  ملاقات نمود.    نادری با تقدیر از مساعدت های کشور دوست جاپان در زمینه های بازسازی و آموزش نیروهای متخصص افغانستانی افزود:

ادامه مطلب