English | دری

Breaking News

Tag "معیارهای تولید قالین افغانستان"

Back to homepage

گشایش مرکز “فرش و قالین افغانستان” در کابل

” مرکز فرش و قالین افغانستان” با ۵۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر کابل گشایش یافته است که با توسعه فعالیت این مرکز، شعبات آن در حوزه های شمال، جنوب، شرق و غرب کشور ایجاد گردیده و

ادامه مطلب