English | دری

Tag "مصرف بودجه"

Back to homepage

انتقاد اداره عالی تفتیش و کمیسیون بررسی حساب قطعیه از موجودیت فساد در وزارت مالیه

مسؤولان اداره عالی تفتیش و کمیسیون بررسی حساب قطعیه می گویند که در سال گذشته ۴۷۳ تن از کارمندان وزارت مالیه به حکم مقام وزارت مالیه و بی هیچ رقابتی آزاد، بکارگماشته شده و تخلف هایی در مصرف بودجه در

ادامه مطلب