English | دری

Tag "ماهى در افغانستان"

Back to homepage

گشايش و بهره بردارى ده فارم پرورش ماهى در بلخ

افغانستان كشور محاط به خشكه بوده و از سوى ديگر ضروريات مردم به غذا هاى بحرى  روز افزون ميباشد كه اين امر سبب جلب توجه سرمايه گذاران به سوى پرورش ماهى در كشور شده است.  باوجود دو هزار فارم پرورش

ادامه مطلب