English | دری

Tag "لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی بانک مرکزی، د افغانستان بانک"

Back to homepage

لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز  چهار شنبه، 8 جدی سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند. ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک

ادامه مطلب