English | دری

Tag "لیلام ،چهل، ملیون، دالر، ار، سوی، بانک، مرکزی"

Back to homepage

لیلام چهل ملیون دالر ار سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی مبلغ (چهل )ملیون دالر امریکایی رابطور لیلام  بفروش میرساند. بر اساس گذارش، بانک مرکزی (دافغانستان بانک) حدود چهل میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روز شنبه مورخ 7 سنبله   بطور  لیلام بفروش خواهد رساند. طبق لایحه: ازعموم صرافان

ادامه مطلب