English | دری

Tag "كاجول"

Back to homepage

شاهرخ خان و كاجول يكبار ديگر در كنارهم قرار ميگيرند

شاهرخ خان و كاجول يك بار ديگر در كنار هم در پرده ظاهر ميشوند. شاهرخ خان و كاجول هنرمندان مشهور و محبوب باليوود كارهاي بسيار خوب در گذشته داشتند و جوره آنها در سينماي باليوود از شهرت به سزايي برخوردار

ادامه مطلب