English | دری

Tag "عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادران و اطفال"

Back to homepage

بحث بالای یک سیستم موثر برای ده سال آینده در راستای نحوه عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادران و اطفال

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی بهبود وضعیت خدمات صحی در کشور دایر گردید. در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد و در آن داکتر فیروزالدین

ادامه مطلب