English | دری

Tag "شورای عالی اقتصاد"

Back to homepage

تایید نقشۀ راه سکتور معادن در جلسۀ شورای عالی اقتصاد

 در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهور کشور قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید، نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار داده است. در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس

ادامه مطلب

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی

در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی ريیس‌ جمهور کشور، موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فوایدعامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل مرود تصویب قرار گرفت. در این جلسه،

ادامه مطلب