English | دری

Tag "شرکت نفتی امریکایی"

Back to homepage

شرکت بریتش پطرولیم ازمحکمه خواستاررفع تحریم بالای این شرکت شده است

شرکت بریتش پطرولیم برای رفع تحریم های که از طرف اداره محیط زیست امریکا بالای این شرکت وضع گردیده به محکمه عارض گردید. شرکت بریتش پطرولیم یکی از شرکت های بزرگ نفتی درامریکا میباشد که در سال 2010 بخاطر سرایت

ادامه مطلب