English | دری

Tag "شرکت ایرانی ، سومین نمایشگاه اختصاصی ایران ، افغانستان، رایزن تجارتی، صنعتی ، معدنی ایران در افغانستا"

Back to homepage

اشتراک 100 شرکت ایرانی در سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان

رایزن تجارتی، صنعتی و معدنی ایران در افغانستان اعلام کرده است که امسال در سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان حدود 100 شرکت در قالب 12 گروه کالایی و خدماتی مشارکت خواهند کرد که تعداد شرکت های حاضر در مقایسه

ادامه مطلب