English | دری

Tag "سرک داخل شهر"

Back to homepage

مزارشریف: یک جاده پس از قیر ریزی به بهره برداری سپرده شد

دو جاده در مزار شریف پس از قیر ریز امروز به بهره برداری سپرده شد، این دو سرک که به طول 1200 متر وعرض 10 میباشد از سوی شهر داری مزار شریف اسفالت گردیده است. محمد یونس” مقیم” شهردار مزار

ادامه مطلب