English | دری

Tag "سرمایه گذاری در معادن افغانستان"

Back to homepage

وزارت معادن و پترولیم 17 قرار داد منعقدۀ خویش با شرکت ها را به نشر رساند

وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ادامه نشر  قرار دادهای امضا شده ، اینک هفده قرارداد  دیگر خویش را به دست نشر می سپارد. هدف از نشر این قراردادها، دسترسی مردم افغانستان به محتوا و موضوعات مندرج در این قراردادها

ادامه مطلب

چهارمین دوره امتحان بورس ماستری کشور جاپان درصحن وزارت معادن وپطرولیم برگزار شد

چهارمین امتحان دورۀ کاندیدان وزارت معادن وپطرولیم، به منظور تطبیق روند ظرفیت سازی کارمندان و اشتراک شان در بورس ماستری کشورجاپان، یوم دوشنبه مورخ 1393/10/8 با حضور هیئت رهبری وزارت معادن وپطرولیم، نماینده جایکا و عده‏ ی از کارمندان این

ادامه مطلب

معرفی پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان

پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان (MIDAS)اداره کننده منابع ملی است که از طرف برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا برای وزارت معادن وپطرولیم به هدف رشد وبهبود ظرفیت اکتشافی وانکشاف سرمایه گذاری اختصاص داده شده است. به منظور

ادامه مطلب