English | دری

Tag "ستدیو تلویزیون ملی سمنگان"

Back to homepage

تهداب گذاری یک ستدیوی معیاری برای تلویزیون ملی سمنگان

سنگ بنای ساختمان یک ستدیو جدید برای تلویزیون ملی ولایت سمنگان گذاشته شد، در مراسم تهداب گذاری این استدیو شماری از بزرگان محلی نیز اشتراک نموده بودند. این ستدیو از سوی کشور آلمان ایجاد میشود، هدف از ساخت این ستدیو

ادامه مطلب