English | دری

Tag "سازمان غذایی جهان"

Back to homepage

مساعدت نقدی برای خانواده های بیجاشده در ولایت های کاپیسا و غور

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های کاپیسا و غور به همکاری موسسه “چا” و سازمان غذایی جهان برای 29 خانواده، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود . خنواده های یاد شده از بخش های نا امن

ادامه مطلب

مساعدت غذایی برای خانواده های بیجاشده در ولایت هلمند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 447  خانواده های بیجا شده مساعدت غذایی توزیع نمود . برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 2 بوجی آرد،

ادامه مطلب

توزیع مساعدت غذایی به بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به همکاری سازمان غذایی جهان  و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان برای 225 خانواده مساعدت غذایی توزیع نموده است. یک شنبه 20 حوت سال روان خورشیدی برای

ادامه مطلب

مساعدت غذایی و غیر غذایی برای 286 خانواده بیجاشده در ولایات جوزجان و سرپل

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه حمایه اطفال برای 286 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های درزآب و خوش تپه به مرکز این

ادامه مطلب

سروی خانواده های بیجاشده در ولایت های کندوز و سمنگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان ، اداره مهاجرت ناروی، موسسه حمایه اطفال و موسسه  (WOW)، 523  خانواده که از بخش ها ناامن ولسوالی های قلعه زال، امام صاحب، خان آباد و

ادامه مطلب

مساعدت غذایی برای بیش از 190 خانواده بیجاشده در ولایت فراه

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 191 خانواده بسته های کمکی توزیع نمود . چهارشنبه 10 جوزا سال روان خورشیدی هر یک از این خانواده ها از مساعدت های 200

ادامه مطلب

سروی 300 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) موسسه (PIN) موسسه (WOW) اداره مبارزه با حوادث طبعی و ریاست سرمیاشت به تعداد 300 خانواده را سروی و شناسایی نمود. پس از انجام سروی

ادامه مطلب

توزیع کمک برای بیش از ۱۰۰ خانواده در ولایت کندوز

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه حمایه اطفال (Save the children)   برای ۱۰۲ خانواده توزیع نمود . به گفته مسوولان امور مهاجرین این ولایت، خانواده های یاد شده از

ادامه مطلب

سروی خانواده های بیجا شده در ولایت نورستان

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان می گویند که خانواده های بیجا شده در این ولایت، دی روز ۳ شنبه ۱۲ ثور سال روان سروی شده اند. به گفته ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان

ادامه مطلب

توزیع بسته های غذایی برای خانواده بیجا شده در ولایت فراه

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان این ولایت با همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) روز چهار شنبه ۶ ثور سال جاری خورشیدی برای ۳۶ خانواده بیجا شده بسته های غذایی توزیع نمود. خانواده های بیجا شده که ۲۰ روز

ادامه مطلب