English | دری

Tag "رشد کشاورزی"

Back to homepage

وارد سالانه به ارزش نیم ملیارد دالر گندم و برنج در کشور

مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که افغانستان سالانه از کشور های بیرونی به ارزش بیش از نیم ملیارد دالر گندم و برنج  وارد می کند. آنان با درخواست عملی شدن برنامه های خودکفایی زراعتی در کشور می

ادامه مطلب