English | دری

Tag "رادیو تلویزیون سمنگان"

Back to homepage

آلمان برای رادیو تلویزیون سمنگان 11 میلیون افغانی را سرمایه گذاری می کند

امروز،‌ سنگ تهداب یک استودیوی جدید برای رادیو و تلویزیون ملی در سمنگان، به زمین گذاشته شد. اعمار این استودیو، بخشی از یک پروژه بزرگتر به ارزش 11 میلیون افغانی می باشد که شامل آموزش کارمندان فنی و نیز خبرنگاران

ادامه مطلب