English | دری

Tag "دومین پالایشگاه موادنفتی حیرتان"

Back to homepage

دومین پالایشگاه مواد نفتی در حیرتان ساخته وبه فعالیت آغاز نمود

وزارت تجارت و صنایع کشور از ایجاد دومین پالایشگاه مواد نفتی در حیرتان خبر میدهد و میگوید این دومین پالایشگاه مواد نفتی در افغانستان است که ازسوی سرمایه داران و تاجران افغان ساخته شده است و ظرفیت هشصد و چهل

ادامه مطلب