English | دری

Tag "دستگاه قایل بافی"

Back to homepage

ایجاد یک دستگاه قالین بافی در داخل زندان بدخشان برای بانوان زندانی

یک دستگاه قالین بافی در داخل زندان ولایت بدخشان برای خانمان در حبس از سوی اتحادیه قالین بافان این ولایت به منظور ارایه آموزش حرفه قالین بافی ایجاد گردید. عبدالعلی، رییس این اتحادیه در بدخشان ایجاد این دستگاه را برای

ادامه مطلب