English | دری

Tag "دالر امریکایی"

Back to homepage

لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 4/1/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک

ادامه مطلب

لیلام چهارده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ چهارده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 26/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک

ادامه مطلب

لیلام چهارده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ چهارده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز  چهار شنبه مؤرخ 23/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ

ادامه مطلب

لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز  دو شنبه مؤرخ 21/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ

ادامه مطلب

لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 19/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک

ادامه مطلب

لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز چهار شنبه مؤرخ 16/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ

ادامه مطلب

لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز  دو شنبه مؤرخ 14/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ

ادامه مطلب

لیلام 16 ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ 16 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 12/12/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند.  د افغانستان بانک اعلام می دارد اینکه بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط

ادامه مطلب

تائید هزینه بند سلما از سوی کابینه حکومت هند

بندسلما که در جریان آبگیری قرار دارد از سوی کابینه حکومت هند هزینه تخمینی اصلاح شده آن را تائید کرده است و قراراست تا بهار آینده روند آبگیری بند تکمیل گردیده و به بهره برداری قرار داده شود. نوسان روپیه

ادامه مطلب