English | دری

Breaking News

Tag "خانواده های بیجاشده"

Back to homepage

مساعدت نقدی برای خانواده های بیجاشده در ولایت های کاپیسا و غور

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های کاپیسا و غور به همکاری موسسه “چا” و سازمان غذایی جهان برای 29 خانواده، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود . خنواده های یاد شده از بخش های نا امن

ادامه مطلب

مساعدت غذایی برای خانواده های بیجاشده در ولایت هلمند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 447  خانواده های بیجا شده مساعدت غذایی توزیع نمود . برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 2 بوجی آرد،

ادامه مطلب

توزیع مساعدت های بشردوستانه برای خانواده های بیجاشده در ولایت ارزگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان برای 160 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چوره، چنارتو و بخش های مرکزی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود . برای هر یک

ادامه مطلب

توزیع مساعدت نقدی به خانواده های بیجاشده در ولایت فراه

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک  برای 150 خانواده مساعدت نقدی توزیع نمود . سه شنبه 12 جدی سال روان خورشیدی برای 80 خانواده این بیجاشده گان به مبلغ 18000 افغانی و 

ادامه مطلب

توزیع مواد غذایی به خانواده های بیجاشده در ولایت بادغیس

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP)  به 254 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های غذایی کمک نمود. در جریان این کمک ها که در شهر قلعه نو مرکز آن ولایت صورت گرفت،

ادامه مطلب

سروی خانواده های بیجاشده در ولایت های کندوز و سمنگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان ، اداره مهاجرت ناروی، موسسه حمایه اطفال و موسسه  (WOW)، 523  خانواده که از بخش ها ناامن ولسوالی های قلعه زال، امام صاحب، خان آباد و

ادامه مطلب

توزیع مواد غیر غذایی برای خانواده های بیجاشده در ولایت غور

آمریت امور مهاجرین ولایت غور و موسسه انصار برای 26  خانواده بیجاشده در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، روز سه شنبه 26 ثور کمک توزیع کردند. این کمک شامل مواد غیر غذایی شامل 2 تخته کمپل، 2 دانه پرپال، 4

ادامه مطلب

توزیع بسته های کمکی برای خانواده های بیجاشده در ولایت سمنگان

برای ۴۱ خانواده های بیجاشده در دره صوف پایین ولایت سمنگان بسته های کمکی توزیع گردید. ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)  برای ۴۱

ادامه مطلب

دیدار رییس جمهور غنی با بزرگان و نمایندگان مردم بغلان

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با بزرگان و نمایندگان مردم بغلان دیدار نمود. در این دیدار رییس جمهور به بزرگان و نمایندگان مردم بغلان وعده سپرده که مشکلات غضب زمین و برق مردم این ولایت در سال آینده به

ادامه مطلب

مساعدت خانواده های بیجاشده در ولایت غور

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفته است که در دو روز گذشته برای 22 خانواده بیجاشده در بخش های حرفوی کمک صورت گرفته است.  در دو روز یکشنبه و دوشنبه 13 جدی برای 22 فامیل بیجاشده که

ادامه مطلب