English | دری

Tag "خانواده بیجاشده"

Back to homepage

توزیع کمک های بشری بیش از 400 خانواده بیجاشده در ولایت کندز

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز طی در دو هفته گذشته ماه ثور به 409 خانواده بیجاشده کمک توزیع نموده و 172خانواده دیگر را به منظور توزیع کمک های بشری سروی نموده است. این کمک با همکاری اداره

ادامه مطلب

توزیع مساعدت غذایی به بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به همکاری سازمان غذایی جهان  و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان برای 225 خانواده مساعدت غذایی توزیع نموده است. یک شنبه 20 حوت سال روان خورشیدی برای

ادامه مطلب

توزیع بسته های کمکی به خانواده بیجاشده در ولایت سرپل

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری ادارات بین المللی، به 70 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود. در جریان این کمک ها در شهر سرپل صورت گرفت، از طرف موسسه برنامه غذایی جهان(WFP)

ادامه مطلب

کمک زمستانی به بیش از پنج هزار خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت هرات

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به بیش از پنج هزار خانواده بیجاشده و عودت کننده در این ولایت، کمک زمستانی توزیع نمود. خانواده های کمک شده اکثرا در

ادامه مطلب

کمک به بیش از 500 خانواده بیجاشده در ولایت ننگرهار

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار با همکاری کمیته مهاجرت ناروی (NRC) به 519 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود. در جریان این کمک ها که در شهر جلال آباد صورت گرفت، موسسه یادشده به

ادامه مطلب

مساعدت غذایی و غیر غذایی برای 286 خانواده بیجاشده در ولایات جوزجان و سرپل

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه حمایه اطفال برای 286 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های درزآب و خوش تپه به مرکز این

ادامه مطلب

مساعدت نقدی بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت لغمان به همکاری موسسه کلید برای 265 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های علیشنگ و علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود . برای هر یک از 

ادامه مطلب

سروی نزدیک 780 خانواده بیجاشده در ولایت قندز

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت قندز نزدیک به تعداد 778 خانواده که از بخش نا امن ولسوالی های خان آباد، چهارسده، علی آباد، تلوکه، عثمان زی، دوبلوله، آلچین، ملاسردار، کوچه پنجشیری، چهارتوت، چرخ آب، شورابی و عمرخیل

ادامه مطلب

سروی بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت کاپسیا

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت کاپسیا به همکاری سازمان غذایی جهان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، اداره مهاجرت ناروی، اداره مهاجرت دنمارک و خانوده های بیجاشده را در مرکز این ولایت سروی نمود. یک شنبه 14 جوزا سال

ادامه مطلب

مساعدت های بشردوستانه با 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه برای 100 خانواده که ازولسوالی های دولینه و چهاردره  به مرکزی این ولایت بیجاشده بودند، مساعدت های بشری صورت گرفت . یک شنبه 14 جوزا سال روان خورشیدی

ادامه مطلب