English | دری

Tag "حیف و میل ،کمک آمریکا ، بازسازی افغانستان، جان ساپکو ،” سیگار” ،حکومت وحدت ملی"

Back to homepage

حیف و میل سالانه میلیارد ها دالر کمک آمریکا برای بازسازی افغانستان

جان ساپکو ، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ” سیگار ” از عدم راهبرد واشنگتن برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان به شدت انتقاد نموده می گوید که سالانه میلیارد ها دالر کمک امریکا برای بازسازی کشور حیف

ادامه مطلب