English | دری

Tag "حفاظت امنیتی وسایط"

Back to homepage

افتتاح یک مرکز پیشرفته مراقبت از وسایط در وزارت زراعت آبیاری ومالداری

یک مرکز سیستم کنترولی و مراقبتی وسایط در محفلی با حضور اسد الله ضمیر وزیر وزارت زراعت آبیاری ومالداری، عبدالقدیر جوان معین مالی واداری، شماری از روسا ومسوولین این وزارت افتتاح گردید. این سیستم در بخش های مختلف وسایط به

ادامه مطلب