English | دری

Tag "ثریا دلیل"

Back to homepage

بزرگترین بخش مراقبت نوزادان در افغانستان افتتاح گردید

تقریباً نیمی از مرگ و میر نوزادان در ماه نخست زنده گی صورت میگیرد. نوزادان نیاز به مراقبت ها و تداوی ویژه دارند. با این هدف، بخش مراقبت های ویژه نوزادان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی امروز با حضور بی بی

ادامه مطلب

بخش های خدمات صحی چشم و دندان در شفاخانه فرانسوی ها در کابل به بهره برداری سپرده شد

کلینیک مراقبت های صحی چشم و دندان   دیروز توسط دا کتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، آقای ژان میشل سفیر کشور فرانسه در افغانستان و نورجهان موانی نماینده شبکه انکشافی آغا

ادامه مطلب

احداث یک میدان ورزشی در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک

یک میدان ورزشی در شفاخانه سه صد بستر  تداوی معتادین جنگلک،  توسط دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه  و آمنه افضلی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.  این میدان ورزشی که به

ادامه مطلب

۵۱ باب مراکز صحی جامع و مراکز صحی اساسی به سطح ولسوالی ها در کشور اعمار میگردد

برمبنای تفاهمنامه که میان وزارت صحت عامه و سفارت کشور هندوستان به امضا رسیده است، حدود 51 باب مراکز صحی جامع (CHC) و مراکز صحی اساسی( BHC) به هزینه بیش از 10 میلیون دالر امریکایی کشور هندوستان اعمارمیگردد. تفاهمنامه همکاری

ادامه مطلب

تعمیر جدید بخش مراقبت های عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبرخان به بهره برداری سپرده شد 0

ساختمان جدید بخش عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان امروز طی مراسمی توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر با مساعدت مالی شرکت ساختمانی شاداب ظفر به ارزش 28میلیون افغانی، در

ادامه مطلب

وزارت صحت عامه : میزان سو تغذی در افغانستان کاهش یافته است

سروی ملی تغذی در بهار سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت صحت عامه ، به همکاری مالی وتخنیکی اداره یونیسف وکمک تخنیکی اداره مرکزی احصائیه ، پوهنتون آغاخان براه انداخته شد یود  نتائج آ ن طی کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز

ادامه مطلب

سنگ بنای یک شفاخانه صد بستر در لغمان گذاشته شد

یک شفا خان صد بستر در ولایت لغمان ساخته میشود، سنگ بنای این شفا خانه توسط دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور در شهرک سلطان غازی بابا لغمان گذاشته شد.  این شفا خانه صد بستر در زمین به مساحت

ادامه مطلب