English | دری

Tag "توسعه جهانی"

Back to homepage

ترتیب و تایید اهداف توسعه پایدار منحیث آجندای توسعه جهانی برای پانزده سال آینده

با به پایان رسیدن میعاد زمانی برای تطبیق اهداف توسعه هزاره، اهداف توسعه پایدار منحیث آجندای توسعه جهانی برای پانزده سال آینده ترتیب و مورد تایید کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است که این اهداف شامل 17 هدف،

ادامه مطلب