English | دری

Tag "تصدی بست هلمند"

Back to homepage

توقف کارهای تصدی بست هلمند بدلیل نبود بودیجه

از پنج سال بدینسو تصدی بست هلمند به علت نبود بودیجه کافی متوقف شده است. با وجود وعده های مکرر حکومت در این رابطه، این تصدی هنوز هم فعال نشده است.  به دلیل توقف کار های تصدی بست هلمند، پنبه

ادامه مطلب