English | دری

Tag "تشبثات افغانستان"

Back to homepage

برگزاری نشست تشبثات افغانستان

نشست تشبثات افغانستان به هدف همکاری بیشتر میان متشبثین خصوصی تشویق برای سرمایه گذاری بیشتر و جستجوی راه حل های مناسب برای چالش های موجود در این راستا، با حضور مقام های دولتی و اشتراک تعداد زیادی از تاجران و

ادامه مطلب