English | دری

Tag "ترانسپورت برای بانوان"

Back to homepage

“Pink Shuttle” یگانه شرکت ترانسپورتی برای بانوان کشور

“Pink Shuttle”  نخستین شرکت ترانسپورتی در شهر کابل است که تنها برای انتقال بانوان از یک نقطه به نقطه دیگر شهر‌ کابل فعالیت دارد. این نخستین مرجع حمل و نقل در‌ کشور است که حتا راننده‌‌گان آن بانوان میباشند. پریسا

ادامه مطلب