English | دری

Tag "تخم سبزیجات"

Back to homepage

توزیع تخم سبزیجات برای 500 خانواده در ولایت لغمان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  برای 500 خانواده ولسوالی های  قرغه یی، علیشنگ و مرکز ولایت لغمان، بسته های تخم سبزیجات( بامیه، بادرنگ، رومی، مرچ) را توزیع نمود. برای هر خانواده 140 گرام تخم توزیع گردید. از این جمله برای

ادامه مطلب

توزیع وسایل و بسته های تخم سبزیجات برای شش هزار فامیل در زون شمال

بخش باغچه های کوچک خانگی برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری برای شش هزار زن روند توزیع وسایل و بسته های تخم سبزیجات را در زون شمال آغاز کرد. بسته های وسایل کاشت و پرورش سبزیجات

ادامه مطلب