English | دری

Breaking News

Tag "تحصيلات عالى افغانستان"

Back to homepage

افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی

برای نخستین بار، سیستم مدیریت آموزشی دیجیتال وزارت تحصیلات عالی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح گردید. گفتنی است که سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی توسط متخصصین افغان ایجاد گردید، این‌ سیستم‌ دارای قیمت ارزان و کیفیت بلند میباشد.

ادامه مطلب