English | دری

Tag "بهبود وضعیت زنان"

Back to homepage

وزیر امور زنان پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت

دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان طی کنفرانس خبری پلان صد روزه کاری خود را بارسانه ها شریک ساخت این کنفرانس که در مرکز اطلاعات  ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود ضمن بیان پلان صد روزه خود افزود

ادامه مطلب